Základní škola a Mateřská škola Deštná, Letovice Aktuality Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání


Základní škola a Mateřská škola Deštná, p. o.

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

Rodiče dítěte, zákonní zástupci dítěte:

Jméno a příjmení matky: …………………………………………………………………………………………………….

Adresa trvalého pobytu: ………………………………………………………………………………………………………..

Telefon: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Jméno a příjmení otce: ………………………………………………………………………………………………………..

Adresa trvalého pobytu: ………………………………………………………………………………………………………..

Telefon: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

žádají o přijetí dítěte

 

Jméno a příjmení dítěte: ……………………………………………………………………………………………

Datum narození:………………………………………………………………………………………………………….

Místo narození: …………………………………………………………………………………………………………..

Státní občanství:………………………………………………………………………………………………………….

Adresa trvalého pobytu:……………………………………………………………………………………………….

 

k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Deštná, p. o. Deštná 60, 679 61 Letovice

 

od     1. září 2018                  do zahájení školní docházky.

 

Požadovaná délka docházky:             celodenní                    …………………

 

 

Vyjádření rodičů o zdravotním stavu dítěte, o speciálně vzdělávacích potřebách:

……………………………………………………………………………………………

Dítě je řádně očkováno*:           ano               x          ne (do 5 let dítěte je povinný údaj)

 

 

Zákonní zástupci dítěte se dohodli, že náležitosti přijetí dítěte bude vyřizovat zákonný zástupce:

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

V Deštné dne: ………………

 

Podpis rodiče/zákonného zástupce:

 

*zaškrtněte jednu z možností

 

 

 

 

Dohoda o dohodnutí podmínek pobytu a stravování dítěte v mateřské škole

 

Na základě vyhlášky č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění uzavírá Základní škola a Mateřská škola Deštná, p. o. zastoupená ředitelkou mateřské školy

Ing., Mgr. Boženou Nečasovou

a

zákonní zástupci dítěte

Jméno dítěte:

Datum narození:

Bydliště:

Bereme na vědomí, že dle § 4 vyhlášky č. 14/2005 Sb. je-li dítě v době podávání jídla přítomno v MŠ, stravuje se vždy.

V souvislosti s podepsanou dohodou je dítě přihlášeno ke stravování.

 

Dáváme svůj souhlas Základní škole a Mateřské škole Deštná, p. o.

k tomu, aby zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje včetně rodného čísla mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a zákona č.133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech v platném znění.

 

Svůj souhlas poskytujeme pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb. Školského zákona v platném znění, vedení nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických vyšetření, mimoškolní akce školy jako školní výlety, školy v přírodě, úrazové pojištění dětí, žáků a pro jiné účely související s běžných chodem školy.

Souhlas poskytuji na celé období školní docházky mého dítěte na této škole a na zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace na škole povinně archivuje. Souhlas poskytujeme pouze uvedené škole, která bez zákonem stanovených případů nesmí tyto osobní a citlivé osobní údaje poskytnout dalším osobám a úřadům.

Byli jsme poučeni o právech podle zákona č. 101/2000 Sb., zejména o svém právu tento souhlas kdykoli odvolat a to i bez udání důvodů.

 

Potvrzujeme, že jsme byli seznámeni se Školním řádem Mateřské školy Deštná, p. o., s Kritérii pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ a Směrnicí o úplatě za předškolní vzdělávání. Souhlasíme s jeho obsahem bez připomínek.

Zavazujeme se, že neprodleně oznámíme učitelce MŠ jakékoliv onemocnění dítěte, výskyt přenosné choroby v rodině nebo v nejbližším okolí dítěte, onemocnění dítěte přenosnou chorobou nebo onemocnění osoby, s níž přišlo do styku.

 

Bereme na vědomí, že ředitelka MŠ může ze závažných důvodů (zákon 561/2004 Sb. § 35 odst. 1 písm. a),b),c) po předchozím písemném upozornění ukončit předškolní vzdělávání.

 

Dáváme svůj souhlas Základní škole a Mateřské škole Deštná, p. o.

k fotografování, natáčení dětí v rámci činností a akcí v mateřské škole a s jejich použitím při prezentaci a propagaci (v tisku, v kronice, na internetu apod.)

 

Jiný požadavek rodičů, zákonných zástupců dítěte na pobyt v MŠ

 

………………………………………………………………………………………………

 

V Deštné dne ………………….

 

podpis rodiče/zákonného zástupce                                         podpis ředitelky školy

Ing., Mgr. Božena Nečasová