Školní družina


Provozní řád školní družiny

1. Přihlášení a odhlášení dětí ŠD

Předávání informací rodičům, přihlašování a odhlašování dětí do (ze) školní družiny zajišťuje vychovatelka.

O zařazení dětí do ŠD rozhoduje ředitelka školy.

Způsob odchodů žáka z družiny je zaznamenán na zápisním lístku.

Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylku od docházky žáka nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče tuto skutečnost družině písemně.

2. Organizace činnosti

ŠD je otevřena: pondělí až pátek od 11.20 do 15.00 hodin odpoledne.

Žáky do školní družiny přebírá vychovatelka od vyučujících po skončení vyučování, jestliže žáci končí po 4. vyučovací hodině. Jestliže žáci končí po 5. vyučovací hodině, přivádí je do družiny vyučující.

Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování – zejména formou odpočinkovou, rekreační a zájmovou. Umožňuje žákům i přípravu na vyučování.

Činnosti družiny se mohou zúčastnit i žáci nezařazeni do ŠD, pokud se této činnosti neúčastní plný počet žáků zařazených do družiny. Stanovený počet je 25 dětí na jednu vychovatelku.

Každý úraz žák ihned nahlásí vychovatelce nebo zastupující učitelce.

Do ŠD žáci nosí sportovní nebo ochranný oděv, v období horkého počasí i pokrývku hlavy.

O provozu školní družiny v době hlavních a vedlejších prázdnin rozhoduje ředitelka školy po domluvě se zřizovatelem. Žáci musí být na docházku o těchto prázdninách zvlášť písemně přihlášeni.

V době mimořádných prázdnin nebo mimořádného volna je činnost ŠD zajištěna podle potřeby.

Výše úhrady za ŠD pro šk. rok 2020/2021 je stanovena na 50,-Kč na jedno dítě za jeden měsíc.

3. Chování žáků

Žák bez vědomí vychovatelky ŠD neopouští.

Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.

Doba pobytu ve školní družině se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku.

Ve školní družině se žák řídí pokyny vychovatelky, školním řádem a řádem ŠD pro žáky.

Na hodnocení a klasifikaci žáka ve ŠD se vztahují ustanovení vyhlášky O základní škole, tj. napomenutí, důtky TU, důtky ŘŠ, klasifikace sníženou známkou z chování na vysvědčení.

Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost ŠD, může být rozhodnutím ředitelky školy z družiny vyloučen.

4. Pitný režim

Žáci mají ve školní družině zajištěn pitný režim.