Mateřská škola


Mateřská škola nabízí Vašim dětem:

všestranný rozvoj osobnosti podle vlastního školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání „Hrajeme si a poznáváme svět

postupnou adaptaci na nové prostředí

využívání poznatků programu „Zdravá škola“

hry a výuku ve zdravém, přátelském, rodinném prostředí

úzkou spolupráci se základní školou, pořádáme společné akce, besedy, výlety, návštěvy divadel, plavání

návštěvy předškoláků ve škole a přípravu dětí na vstup do ZŠ

kvalitní chutnou stravu podle zásad zdravé výživy, pitný režim

            Režimové požadavky (délka aktivit, zařazení)

 

Časové rozvržení je orientační.

7.00 –8.00 Příchod dětí (dle domluvy i později)

 

I. Blok Spontánní hra, která je důležitou činností pro zdravý rozvoj dítěte, ranní kruh, pohybové akivity a

okrajově i výchovně vzdělávací činnost

od 8.40 hod. Svačina – dbáme na hygiene a kulturu stolování. Děti se učí sebeobsluze při přípravě stolování
II. Blok Samostatně řízená činnost ve skupinkách. Na závěr si děti zhodnotí svou

činnost, komunitní kruh – vysvětlení pravidel soužití v MŠ, povídání

si o prožitcích, pocitech dětí aj. Během komunikace dodržujeme pravidlo

– jeden mluví, ostatní poslouchají.

Příprava na pobyt venku. Hygiena a oblékání

9.30 – 11.30 Pobyt venku dle klimatických podmínek a věku dětí

Na procházkách pozorujeme měnící se přírodu během ročních období,

rostliny, zvířata, auta, stroje atd., které potkáváme a povídáme si o nich.

Na školní zahradě převažuje volná hra.

Děti se snažíme vést prosociálním směrem – půjčit si, domluvit se.

 

Návrat a příprava na oběd

Vysvlékání a hygiena před obědem

 

11.40 -12.10

 

Oběd Děti si chystají talíře a příbory samy. Děti motivujeme k ochutnání potravy.

 

12.10 –  13.45

 

Odpočinek Příprava na odpočinek.

Děti poslouchají pohádku, ty které po cca 0,5 hod neusnou, se zabývají

klidnou činností.

 

14.00 –  14.30

 

Odpolední svačina Oblékání, hygiena před svačinou. Děti si chodí

na svačinku průběžně, podle toho, jak se vzbudí.

 

do 15.30 Činnosti dle výběru dětí. V případě pěkného počasí pobyt na školní zahradě.

Odchod domů.

 

  •